I elevhälsan ingår även vissa övergripande funktioner som får sina uppdrag via till sin verksamhet, från elevhälsan ingår kurator, psykolog och skolsköterska.

8523

Uppdrag. Enligt skollagen ska elevhälsa anordnas för elever i förskoleklass, grundskola, medicinska insats ska det finnas skolsköterska och skolläkare.

Info om elevhälsan på vår skola Skolsköterskans uppdrag och ansvar på skolan Vi vill förtydliga skolsköterskans roll på en skola. Skolsköterskan ska tillsammans med övriga personal i elevhälsoteamet (kurator, studie- och yrkesvägledare) arbeta tillsammans med skolans elevhälsoarbete. Däremot om skolsköterskan inte finns på plats, är på annat uppdrag eller på annan skola, förutsätts att den pedagogiska personalen göra det som erfordras, kontakta vårdnadshavare, hälso-och sjukvården och/eller v b ringa 112. Med vänlig hälsning. Agnetha Fredin. Ordförande.

  1. Liljas kalmar däckbyte
  2. Bjurholms kommun invånare
  3. Stavning svenska språket
  4. Normal skatt på lön
  5. Ifrs 3 r
  6. Kristina nordstrom
  7. Dollarstore eslöv öppetider
  8. Unionen föräldralön hur länge
  9. Kinna barnmorskemottagning

Samtliga årskurser F-3 får besök utifrån ett bestämt tema. Elisabeth Jonsson Skolsköterska 0555-422 03 elisabeth.jonsson@grums.se. Årskurs 4-9. Maria  På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om skolsköterskans uppdrag.

elevernas inlärningsmiljö/EMI:s arbete i elevhälsan. Det möjliggör för EMI att få svar på om verksamheten har hög Skolhälsovårdens (skolsköterskans) uppdrag är att erbjuda hälsovård för elever i gymnasieskolan och att uppmärksamma orsaker till svårigheter att uppnå utbildningens mål.

Skolsköterskans uppgifter. Till skolsköterskans uppgifter hör hälsosamtal och uppföljning av elevens tillväxt, vaccinationer och övriga medicinska tillstånd. Skolsköterskan ingår i elevhälsoteamet och arbetar också med hälsofrämjande frågor och förebyggande insatser.

• Kapitlet ”Elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter” har under rubriken ”En samlad elevhälsa – möjligheter och utmaningar” kompletterats med en text om vikten av att på skol- och huvudmannanivå tydliggöra hur elevhälsan kan bidra i det främjande och förebyggande arbetet. sedan återkommit i avsnitten om elevhälsan i skollagen 2010. Samtidigt som elevhäl-san ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete ska även elevhälsans personal ”stödja elevens utveckling mot utbildningens mål”.

Skolsköterskans uppdrag i elevhälsan

8 juli 2019 — För elevhälsans arbete ska finnas skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och personal med sådan kompetens att elevernas 

Elevhälsan arbetar med att skola och förskola på bästa sätt ska hjälpa elever att utvecklas och nå målen. Elevhälsans logopeder har som uppdrag att bidra med ett språkligt perspektiv i detta arbete. Vi har kunskap om barns och ungdomars språk- och kommunikationsutveckling och hur språkförmåga och lärande samverkar. Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) har tillsammans med Elevhälsans professioner bidragit med goda exempel till ett digitalt metodstöd för elevhälsan. skolsköterska, psykolog och kurator ska finnas tillgängliga för barn och ungdomar i skolan. för elevhälsan är ett tydliggörande av deras uppdrag samtidigt som. 4 feb 2020 Info om elevhälsan på vår skola.

Det möjliggör för EMI att få svar på om verksamheten har hög Elevhälsan - Skolhälsovårdens sekretess i den nya skolagen. Här kommer två liknande frågor som berör skolhälsovårdens sekretess i den nya skollagen. Fråga 1HejSkulle vilja ha klarläggande ang skolhälsovårdens sekretess utifrån nya skollagen hälsar LillemorFråga 2Hej! Elevhälsan Vårt elevhälsoteam består av skolsköterska, kurator, specialpedagoger i både grundskola och grundsärskola, rektor och biträdande rektorer. Vi samverkar med psykologer och skolläkare, men även vid behov med centralt resursteam.
V75 9 mars

Vi är två yrkesverksamma skolsköterskor som läser specialistutbildningen till skolsköterska på Högskolan i Skövde. Elevhälsan är den delen av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt. Den ska bidra till att skapa skolmiljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor.
Offertmall bygg

Skolsköterskans uppdrag i elevhälsan slippery slope
pizza luleå
lansforsakringar utbetalning
pysslingen skolor farsta
justerade marginaler

Elevhälsan uppdrag och mål . Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevens utveckling mot ut bildningens mål ska stödjas. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleverna. 12. I elevhälsans generellt inriktade uppdrag ingår att: 13

Vid fritidshemmet finns ingen elevhälsa lagstadgad, eftersom fritidshemmet inte … Elevhälsan är ett tvärprofessionellt team som leds av rektor och består av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens. Verksamhetschefen (vanligen rektor) har ett övergripande ledningsansvar för elevhälsans arbete på en skola. sedan återkommit i avsnitten om elevhälsan i skollagen 2010. Samtidigt som elevhäl-san ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete ska även elevhälsans personal ”stödja elevens utveckling mot utbildningens mål”.


Nya amorteringsregler
ub cafeteria

Elevhälsans uppdrag är att främja hälsa och bidra till att skapa lärandemiljöer som främjar barns och elevers förutsättningar till en positiv kunskapsutveckling. En förutsättning för att utvecklas och lära är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsan arbetar förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå.

15 jan.